U Savjetovalištu „Luka Ritz“ trenutno volontiraju dvije skupine volontera:

1. VOLONTERI U RADU S DJECOM NA PROGRAMU POMOĆI PRI UČENJU

Što rade volonteri?

Volonteri pružaju individualnu pomoć pri učenju djeci slabijeg školskog uspjeha koja su u tretmanu centara socijalne skrbi grada Zagreba i Zagrebačke županije. Pomoć se pruža iz predmeta kojeg djeca prijave, a obično je riječ o pomoći pri učenju iz matematike, fizike, engleskog jezika, hrvatskog jezika i njemačkog jezika.

Koliko i kada rade volonteri?

Svi volonteri rade 2 h tjedno s dodijeljenim djetetom na prijavljenom predmetu. Raspored susreta subotom je fiksni zbog velikog broja korisnika uključenih na program. Subotom se pomoć pri učenju održava od 09h – 17h, a svaka dva sata izmjenjuje se pet parova volonter-dijete (09:00-11:00; 11:00-13:00; 13:00-15:00; 15:00-17:00).

Koje su obveze volontera?

Volonteri redovno sudjeluju u individualnom radu s dodijeljenim djetetom, obvezni su prisustvovati edukaciji za rad na pomoći pri učenju, pisati tjedna izvješća o radu i sudjelovati u superviziji volonterskog rada.

Koja su prava volontera?

Savjetovalište sa svakim volonterom potpisuje volonterski ugovor i po završetku volontiranja izdaje potvrdu o volontiranju.

Koji su uvjeti za volontiranje?

Volonteri ne smiju biti kažnjavani jer rade s djecom. Savjetovalište za svakog volontera pribavlja izvadak iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa kao dokaz da volonter nije prethodno bio kažnjavan. Volonter mora biti motiviran za rad s djecom.

Kada se volonteri mogu prijaviti za volontiranje na pomoći pri učenju?

Savjetovalište svake godine na početku školske godine (rujan ili listopad) raspisuje natječaj za volontere putem baze Volonterskog centra Zagreb i putem stranice Savjetovališta Luka Ritz („Aktualno“). Volonteri se mogu prijavljivati i naknadno jer postoji mogućnost naknadnog uključivanja. U slučaju da su sva mjesta na pomoći pri učenju popunjena, volonteri se stavljaju u bazu volontera i obavještavaju čim se oslobodi mjesto za volontiranje.

2. VOLONTERI NA ADMINISTRATIVNIM AKTIVNOSTIMA SAVJETOVALIŠTA

Što rade volonteri?

Volonteri sudjeluju u nizu administrativnih aktivnosti (npr. uređenje web stranice, vođenje arhive maloljetničkog nasilja, press cliping, izrada baze podataka Savjetovališta i niz sličnih volonterskih pozicija) koje osiguravaju kvalitetu rada i olakšavaju izvedbu programa koje Savjetovalište provodi. 

Koliko i kada rade volonteri?

Svi volonteri rade 2 h tjedno u unaprijed dogovorenom terminu. Termin volontiranja dogovara se s voditeljicom volontera.

Koje su obveze volontera?

Volonteri rade na aktivnostima koje im dodijeli voditeljica volontera i obvezni su voditi tjednu evidenciju volontiranja.

Koja su prava volontera?

Savjetovalište sa svakim volonterom potpisuje volonterski ugovor i po završetku volontiranja izdaje potvrdu o volontiranju.

Koji su uvjeti za volontiranje?

Nema uvjeta za volontiranje, izuzev motivacije za rad na administrativnim aktivnostima.

Kada se volonteri mogu prijaviti za volontiranje na pomoći pri učenju?

Volonteri se mogu prijavljivati tijekom cijele godine.


Ukoliko želiš i ti volontirati kod nas, prijavi se!

e-mail: dajana.savjetovaliste@gmail.com  
telefon: 01 888 5440 ili 01 888 5441
Kontakt osoba: Dajana Jurinčić, voditeljica volontera 

Etički kodeks volontera http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339404.html 
Zakon o volonterstvu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/298299.html 

 

 

 

 

 

 www.savjetovaliste.hr