„Subota za učenje“ je program pružanja besplatne pomoći u učenju djeci sa slabijim školskim uspjehom koja su u tretmanu centara socijalne skrbi grada Zagreba i Zagrebačke županije. Pomoć pri učenju izvode posebno educirani volonteri (studenti Zagrebačkog sveučilišta) za rad s djecom. Cilj pomoći u učenju je razvoj pozitivnog stava prema učenju, pozitivne slike o sebi, izgradnja uvjerenja o vlastitoj posebnosti, te prevencija školskog neuspjeha i straha od škole. U individualnu pomoć pri učenju uključuje se maksimalno 30 korisnika (20 subotom i maksimalno 10 preko tjedna) putem pismene preporuke centara za socijalnu skrb. Djeca primaju dva sata tjedno pomoći pri učenju iz predmeta koje su prijavili na početku programa, a aktivnost je vezana uz trajanje školske godine. Svi volonteri prolaze opću edukaciju vezanu uz zakonodavni okvir volonterstva, prava i obveze volontera, organizatora volontiranja i korisnika volontiranja, te specifičnu edukaciju usmjerenu na pružanje individualne pomoći pri učenju djeci. Volonitiranje u Savjetovalištu organizirano je sukladno odredbama Zakona o volonterstvu.