Savjetovalište "Luka Ritz" mjesto je susreta i druženja, ali i mjesto pružanja konkretne pomoći djeci, mladima i roditeljima kroz savjetovanje sa stručnim osobama i kroz neformalnu edukaciju.  

MISIJA

Misija Savjetovalište je pružanje savjetodavne i stručne potpore u slučajevima nasilnog i rizičnog ponašanja djece i mladih te razvijanje i provedba prevencijskih programa koji osmišljavaju slobodno vrijeme mladih, odgajaju ih da žive poštujući ljudska prava i prava djece, osposobljavaju ih za toleranciju i poštivanje različitosti te potiču na odgovorno sudjelovanje u društvu.

VIZIJA

Vizija Savjetovališta je:

 • • prevencija nasilja djece i mladih;
 • • smanjenje nasilja i nasilnog ponašanja djece i mladih kroz promjenu sustava individualnih vrijednosti;
 • • povećanje svijesti djece, mladih i roditelja o važnosti odgovornog ponašanja prema sebi i drugima.

CILJEVI RADA

 • • pružanje besplatne stručne savjetodavne potpore djeci, mladima i roditeljima u slučaju nasilja među djecom i        mladima, problema u ponašanju djece, poteškoća pri učenju djece i životnih kriza mladih ljudi;
 • • pružanje besplatne pravne savjetodavne pomoći na području obiteljskog prava i zaštite djece, te kaznenog prava;
 • • pružanje besplatne kontinuirane pomoći pri učenju za djecu slabijeg školskog uspjeha u tretmanu centara socijalne skrbi grada Zagreba i Zagrebačke županije;
 • • razvijanje sposobnosti kreativnog i nenasilnog rješavanja sukoba kod djece i mladih, poboljšanje komunikacije među učenicima, te osnaživanje i povećanje samopoštovanja djece i mladih kroz neformalnu edukaciju;
 • • educiranje i povećanje svijesti mladih, roditelja i osoba koje rade s djecom i mladima o problemima s kojima se djeca i mladi svakodnevno susreću te njihovo aktivno uključivanje u prevenciju nasilja;
 • • aktivno uključivanje mladih i drugih osoba u lokalnoj zajednici u volontiranje te u prevenciju nasilja među djecom i mladima;
 • • educiranje djece, mladih, roditelja i drugih članova lokalne zajednice o nenasilju i problemima u ponašanju djece kroz izdavaštvo;
 • • širenje suradničke mreže s drugim relevantnim institucijama i organizacijama na području zaštite dječjih prava;
 • • zagovaranje nenasilja i odgovornog ponašanja djece, mladih i roditelja kroz suradnju s medijima.